Artikel 1 – Algemeen

Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van de verkoper, geschieden alle door ons gesloten verkoopsovereenkomsten volgens hierna vermelde algemene voorwaarden. De op de bestelbon, offertes en/of facturen van de koper vermelde voorwaarden die in strijd zouden zijn met onderhavige leveringsvoorwaarden, kunnen niet tegen ons ingeroepen worden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons, waarbij zonder uitzondering artikel 7 van huidige voorwaarden van kracht blijft.

Artikel 2 – Aanbiedingen en bestellingen

Al onze aanbiedingen en prijzen – mondeling medegedeeld – en de eventueel bijkomende bepalingen op onze offerte, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging, hetzij vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de bestelling, of aanvang van de werken begonnen wordt, onverminderd de toepassing van de artikelen 3 en 7 van de huidige verkoopsvoorwaarden. De geldigheidsduur van de offertes is beperkt tot 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de offerte. Een doorgegeven bestelling bindt de koper, maar wij zijn slechts gebonden na schriftelijke bevestigin. Offertes kunnen op elk ogenblik herzien worden, o.a. in functie van stijging van grondstofprijzen (o.a. koper) van de te leveren of te plaatsen goederen. De overeenkomst is pas rechtsgeldig na het door ons aanvaarden van de door ons opgestelde offerte.

Artikel 3 – Levering en uitvoeringstermijnen

De opgegeven uitvoeringstermijnen en levertermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. Laattijdige uitvoeringen van werken en laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, tot annulering van de bestelling, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Uitvoeringstermijnen worden uitgedrukt in werkdagen. Telkens de werken onderbroken worden (staking, overmacht, ongeval, weersinvloed, vertraging van andere aannemers op de werf of vertraging van leveringen door leveranciers) zal de termijn verlengd worden met 8 dagen méér dan de werkelijke stopzetting.

Artikel 4 – Prijzen

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle door ons opgegeven prijzen exclusief B.T.W. De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in onze offerte en zonder dat ter plaatse enige vaststelling gedaan werd. Bij annulering van een aanneming of bestelling door de klant, zelfs zo deze annulering slechts gedeeltelijk is, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van minimum 30 % van de prijs van de geannuleerde aanneming of bestelling. Wij behouden ons het recht voor deze schadevergoeding te verhogen tot het door ons geleden verlies, indien wij reeds een aanvang hebben genomen met de uitvoering of de voorbereiding van de werken of bestelling. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer:

 • de uitvoering gewijzigd wordt of omwille van onvoorziene omstandigheden dient gewijzigd te worden;
 • de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten;
 • andere uitvoerders in hun werkzaamheden op één of andere wijze tekort schieten of onvakkundig te werk gaan.

Elke wijziging aan plannen en/of uitvoeringen dient door de klant schriftelijk bevestigd te worden en ondertekend. Wanneer er door een latere wijziging aan uitgevoerde werken één of meerdere extra verplaatsingen dienen te gebeuren zijn deze volledig ten laste van de opdrachtgever.

Wij behouden ons het recht om onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil om dient aangepast te worden. Ook meerkosten, veroorzaakt door vertraging van uitvoeringstermijnen buiten onze wil om, vallen volledig ten laste van de opdrachtgever. Dit voornamelijk om de kosten van gehuurde werfinstallaties (hoogtewerkers, werfketens enz.) te recupereren. Voor uitvoeringen van werken in regie, zal er een forfaitaire verplaatsingskost aangerekend worden per 8 gepresteerde werkuren indien de uit te voeren werken, buiten onze wil om, niet afgerond kunnen worden binnen deze 8 uren op één werkdag. Alle andere vormen van extra verplaatsingskosten, veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever, zijn volledig ten laste van deze laatste. Transportkosten voor leveringen of eventuele retourvrachten, goederen die voor reparatie worden verstuurd (niet onder garantie), worden ten alle tijde aangerekend aan de koper. RECUPEL bijdrage wordt aangerekend op alle geleverde en geplaatste toestellen, lampen en elektronicacomponenten en op alle andere door deze regelgeving bepaalde apparaten.

Artikel 5 – Uitvoering der werken

De aanvang der werken zal pas starten, nadat een voorschot ten bedrage van 30% van de totale aannemingsprijs, met een minimum van de totale materiaalprijs op onze rekening voldaan is, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever. Bij werken uitgevoerd in fasen, zullen de gepresteerde werkuren en reeds geleverde goederen tussentijds gefactureerd worden. De aanvang der geplande werken kan door ons op elk ogenblik worden uitgesteld als de werf niet voldoet aan de algemene technische voorwaarden of de algemene veiligheidsvoorschriften. Indien door het in gebreke blijven van de koper, de goederen niet kunnen geleverd worden of de werken niet kunnen uitgevoerd worden, of bij een werkonderbreking van meer dan 1 maand, dan mogen zij, zonder ingebrekestelling, gefactureerd worden en is de betaling ervan onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behouden wij ons het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar. Wijziging in uitvoering kan een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg hebben. Klachten in verband met de uitvoering der werken, leveringen of de facturen dienen ons steeds binnen de 8 dagen en per aangetekend schrijven te bereiken. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van een factuur. Onder geen enkel beding zullen leveringen die langer dan één maand bij de klant zijn, kunnen teruggenomen worden. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, te verhogen met een schadevergoeding en de overeengekomen prijs van de bestelde materialen, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste 7 kalenderdagen na factuurdatum.

 • Laattijdige betalingen hebben van rechtswege automatisch een aanmaning en als daar geen gehoor aan gegeven wordt, een ingebrekestelling tot gevolg, met een verwijlintrest van 1,5 % per maand.
 • Bij een ingebrekestelling door laattijdige betaling zal de schadevergoeding als volgt zijn:

  – € 20 als het verschuldigde saldo lager ligt dan of gelijk is aan € 150.
  – € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500
  bedragen als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is.
  – € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een
  maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo meer dan € 500 bedraagt
 • Elke betwisting dient te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen
  Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.

Artikel 7 – Overmacht

In geval van zowel tijdelijke als blijvende overmacht, zijn wij gerechtigd onze verbintenis(sen) gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht en de nasleep ervan, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is. Onder overmacht valt in ieder geval oorlog, oproer, onrust, epidemie, weer, verkeersstoring, brand, werkstaking, alsmede toeleveringsmoeilijkheden. Als overmacht wordt in deze eveneens beschouwd het in gebreke blijven door derden, om welke reden dan ook, met leveringen aan ons. Als zodanig zal eveneens gelden iedere toestand, welke de uitvoering van de overeenkomst verhindert en ze redelijkerwijs niet meer opeisbaar doet zijn.

Artikel 8 – Technische voorwaarden – Toegankelijkheid van de werf/woning

De toegangsweg tot de werf dient zowel voor vrachtwagen als oplegger toegankelijk te zijn tot tegen het gebouw. Aanvragen van perkeergelegenheid aan de betreffende diensten van de gemeente/stad zijn ten laste van de klant. De toegankelijkheid van de lokalen dient voorzien op het binnenbrengen van de materialen en het materieel, die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. Indien het nodig is om met enige vorm van liften de te leveren materialen op hun bestemming te krijgen, zal de meerprijs hiervan aan de klant worden doorgerekend. De lokalen dienen volledig ontruimd, droog, vorstvrij, regen- en winddicht te zijn, gereinigd, vlak en vrij te zijn zodat geen enkel obstakel een vlotte plaatsing kan verhinderen, en zodat met rolsteiger gewerkt kan worden.

Artikel 9 – Bescherming van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Meyer Heating Solutions verwerkt in het kader van de opdracht met oog op het klantenbeheer en de boekhouding.